Els Acords Tríades en Estat Directe

                1. DUPLICANT LA FONAMENTAL DE L'ACORD

                        a) Guardant Notes Comuns

                                1. Moviment Disjunt del Baix

                                        Es mantindran les notes comunes i les altres es mouran per graus conjunts.

                                2. Moviment Conjunt del Baix

                                        Les 3 notes aniran per moviment contrari cada una a la nota més pròxima del següent acord.

                        b) Sense Guardar Notes Comuns

                                1. Moviment 4ª Asc/Desc ó 3ª Asc/Desc del Baix

                                        Es poden conduir les veus superiors en moviment contrari amb el baix, anant cada veu a la nota més pròxima del següent acord.

 

                2. DUPLICANT LA 3ª I 5ª DE L'ACORD

                        En un acord en Estat Directe és possible la duplicació de la 3ª i la 5ª per moviment oblic o contrari. En cas de duplicar-les per moviment directe tingui's present les normes sobre les 8es, 5es i unísons seguits i directes.

 

                3. SUPRIMINT LA 5ª DE L'ACORD

                        La 5ª és la millor nota a suprimir, sobretot en aquells acords que no és característica, és a dir, els Perfectes Majors i els Perfectes menors.

                        És freqüent la supressió de la 5ª en la cadència autèntica (V - I), sobretot quan la 5ª de l'acord de tònica està en la soprano i baixa de grau.

 

Els Enllaços d'Acords

Paco Salavert       

1