Les Progressions amb Acords de 7ª

                1. PROGRESSIONS UNITÒNIQUES

                        És la repetició d'un model pels graus d'una mateixa tonalitat.

                       En les progressions unitòniques amb acords de 7ª, aquests perden la seva funcionalitat passant a ser només un element més de la progressió. Només el primer i l'últim acord de la progressió conserven la seva funció i hauran de resoldre segons sigui aquesta.

                       1. Marxa de 7es Clàssica:   

                            - És la més utilitzada en els desenvolupaments episòdics.

                            - Consisteix en una sèrie d'acords resoltss a una 5ª diatònica inferior (Justa o Disminuïda).

                           - Amb aquests acords en estat directe el bbaix alterna un moviment de 4ª asc amb un de 5ª desc                                 o viceversa (Complet ↔ Incomplet).

                          - En els altres casos el baix descendeix pper graus conjunts i sobre cada nota es desenvolupen                                2 acords. El baix en descendir serà la 2ª o 3ª inversió d'un acord.

                           - La progressió anterior pot fer-se alternnant un acord tríade amb un de 7ª o viceversa. També                                 atacant l'acord tríade i afegint-hi després la 7ª

                             - Recordi's que les progressions en mode mmenor fan servir l'escala natural.

                              - Existeixen altres progressions possibless de 7es.

 

                2. PROGRESSIONS MODULANTS

                        És la repetició d'un model per tonalitats diferents.

                        Serveix per:    a) realitzar una disgressió sobre els graus del to principal i tornar a ell.

                                                b) anar definitivament a una tonalitat diferent

                        Tipus:   

                        a) Simètrica: les repeticions són a la mateixa distància i mode (ex: DoM, ReM, MiM, Fa#M, etc.).

                              1. Marxa Modulant Clàssica:   

                                                                - És la marxa modulant simètrica més utilitzada.

                                                                - Recorre el cicle de 5es Justes en sentit descendent.

                                                                - Serveix per anar a qualsevol tonalitat.

                                                               - Pot ser amb acords tríades, 7es o combinat. També amb 7es de Sensible                                           i Disminuïdes.

                        b) Asimètrica: les repeticions no són a la mateixa distància i mode (ex: DoM, rem, mim, FaM, etc.).

                              1. Marxa Modulant 2ª Ascendent pel Tons Veïns:

                                                                - És la més suau en recorre les >tonalitats veïnes.

           Graus:       I              II                III                IV                V                VI                VII                I

           Do M:   Do M            re m            mi m              Fa M           Sol M             la m             Sib M          Do M

            do m:    do m           Reb M         Mib M             fa m            sol m            Lab M           Sib M           do m

 

 

Els Enllaços d'Acords

Paco Salavert       

1