La Tonalitat

                1. DEFINICIÓ

                        La tonalitat és un conjunt de sons, el funcionament dels quals està regit per un so principal anomenat "tònica".

               La tonalitat es basa en 7 sons anomenats graus i que corresponen amb els 7 noms de les notes. S'identifiquen amb els nombre romans.

                        Una tonalitat pot tenir diferents "modes", depenent de la relació intervàlica de cada grau amb la "tònica". Actualment, principalment són 2: major i menor.

 

                2. GRAUS TONALS

                        Els graus tonals d'un to són els que defineixen el to. No canvien entre el mode Major i menor. Per tant, són els graus I, IV, i V.

 

                3. GRAUS MODALS

                        Els graus modals d'un to són els que defineixen el mode. Canvien entre els mode Major i menor. Per tant, són els graus III, VI, i VII.

 

                4. L'ESCALA MAJOR

                        En la música occidental s'ha pres com a base el to del mode major, de tal forma que quan ens referim a un to determinat es sobreentén que és "major" si no es diu lo contrari. El to major es basa en l'escala major.

                        L'escala major està dividida en 2 parts iguals anomenades tetracords. Aquests estan formats per 4 notes cadascun.. Hi ha un semitò entre el III i IV grau de cada tetracords.

                        Es pot formar una escala major a partir de qualsevol nota pel procediment següent: Escriure un tetracord major a partir de qualsevol nota i afegir-hi un altre a distància d'un to.

 

Escales, Tonalitat i Acords

Paco Salavert       

1