El So Com A Fenomen Vibratori Compost. El Timbre.

                1. EL SO: NATURALESA I CONDICIONS D'EXISTÈNCIA

                        El so és la sensació experimentada quan arriben a l'oïda ones produïdes per determinats moviments vibratoris.

                        Perquè això succeeixi hi ha d'haver 3 condicions d'existència:

                                    a) Cos Productor, que realitza un moviment vibratori

                                                                 ex: els instruments musicals

                                    b) Medi Transmissor, per on es propaguen les ones produïdes

                                                                 ex: l'aire

                                    c) Receptor, que capta les ones produïdes pel moviment

                                                                 ex: l'oïda

 

                2. TIPUS DE MOVIMENT

                        a) Moviment Periòdic, moviment que a intervals regulars de temps passa pels mateixos punts amb el mateix sentit.

                                                               ex: l'òrbita dels planetes al voltant del sol

                        b) Moviment Oscil·latori, moviment periòdic que alternativament recorre trajectòries en un sentit i en un altre.

                                                                    1. Rectilini: una bola enganxada a una molla

                                                                    2. Curvilini: un pèndol.

                        c) Moviment Vibratori, moviment oscil·latori rectilini on les oscil·lacions en ser molt petites es denominen vibracions.

 

                3. EL MOVIMENT VIBRATORI SIMPLE I COMPOST

                        a) Moviment Vibratori Simple, moviment vibratori amb una única trajectòria.

                        b) Moviment Vibratori Compost, moviment vibratori amb més d'una trajectòria.

                        Segons la Teoria de Fourier (matemàtic francès 1768-1830), un moviment vibratori qualsevol (de període T i freqüència f) és sempre expressable com la suma de moviments vibratoris simples (de períodes T, T/2, T/3, etc. i freqüències f, 2f, 3f, etc.)

 

                4. EL TIMBRE

                        El timbre d'un so és la qualitat que permet diferenciar 2 sons d'igual altura i intensitat, però de diversa procedència.

                                ex: el so del piano o el so del violí

                        El timbre depèn del grau de complexitat del moviment vibratori que origina aquest so. Per tant, tenint en compte la Teoria de Fourier, depèn de la quantitat de moviments vibratoris simples que conformen el so.

 

Sèrie dels Harmònics. Consonància i Dissonància

 

Paco Salavert       

1