Les Cadències

                1. DEFINICIÓ

                        Les cadències són a la música el que els signes de puntuació al llenguatge escrit. Serveix per afirmar la tonalitat, per separar les frases o idees musicals entre sí, i també per concloure una obra o idea musical

                        Es poden dividir en 2 grans grups atenent a la seva funció:

 

                2. CONCLUSIVES

                        Serveixen pern concloure una idea musical o una obra

                            a) Perfecta o Autèntica (V - I)

                                    És un descans en l'acord de tònica venint de la dominant, tots dos en estat directe.

                            b) Picarda (V - I)

                                    És una variació de la cadència perfecta que només es dóna en el mode menor. Consisteix que en que la cadència perfecta del mode menor acabi amb l'acord de tònica del Major.

                            c) Plagal (IV - I)

                                    És el descans en l'acord de tònica venint d'una acord que no sigui el de dominant. El tipus bàsic és el IV - I tots dos en estat directe.

                                    També podem trobar variants amb el mateix baix (IV - I) amb diferents xifrats.

 

                3. SUSPENSIVES

                        Són reposos d'una idea musical que exigeixen una continuació

                            a) Imperfectes (V6 - I, V - I6, V6 - I6)

                                   Apareix quan en la cadència autèntica, l'acord de tònica, el de dominant, o tots dos estan en alguna inversió.

                            b) Semicadències (- V)

                                    Apareix quan hi ha un descans momentani sobre un acord que no és el de tònica. El tipus bàsic és el repòs sobre la dominant (V) venint de qualsevol grau. El segueix en importància el repòs sobre el IV, i després sobre els II, VI, i III.

                            c) Trencades (V - VI-)

                                    Consisteix en substituir en la cadència autèntica l'acord de tònica per un inesperat (a excepció del de sensible: VII). El tipus bàsic és l'enllaç V - VI- tots dos en estat directe.

                            d) Trencades Modulants (V - V7)

                                    Es produeix quan després d'un acord de dominant tríade o de 7ª, ve un acord de 7ª de Dominant d'un altre to en el qual descansa, per prosseguir a continuació.

 

Intervals, Cadències i Modulacions

Paco Salavert       

1