Les Dominants Substitutes

                1. CARACTERÍSTIQUES DELS V7

                            a) L'Acord de Dominant es forma sobre el V grau de l'escala, sempre que estigui a distància de 5ª Justa.

                            b) L'Acord de Dominant conté un interval de tritó en l'acord de 7ª. Aquest tritó està format pel VII (sensible) i IV graus de la tonalitat.

                            c) El tritó és un interval que divideix l'octava en dues parts iguals, fent que en invertir-lo resulti el mateix interval.

                            d) Això fa que un interval de tritó pugui tenir 2 fonamentals que puguin fer d'ella la 3ª i la 7ª d'un acord.

                            e) La resolució natural del tritó d'un acord de dominant sobre la 3ª i fonamental de l'acord objectiu es pot produir amb una o altra fonamental de dominant.

                2. RELACIÓ ENTRE L'ACORD V7 I LA DOMINANT SUBSTITUTA

                            Qualsevol acord de dominant està relacionat amb un altre acord de dominant a distància de tritó.

                            Tots dos acords tenen el mateix tritó. La fonamental, 5ª, i tensions naturals 9 i 13 d'un; són respectivament les tensions alterades #11, b9, b13, #9 de l'altre.

                              Per tant, podem considerar la dominant substituta com l'alteració (alt) de l'acord original, estant aquest últim en una determinada inversió. I viceversa.

                                Ex: G7alt/b5  = Db7

                        Db7alt/b5 = G7

                3. RELACIÓ ENTRE L'ACORD V7alt I L'ACORD SubV7

                            L'Acord Substitut d'una dominant és en realitat aquest amb les tensions alterades i en una determinada inversió (G7alt/Db = Db7).

                            Prenent com a base aquesta relació, l'escala-acord adequada per les dominants substitutes serà l'escala alterada començant pel seu cinquè grau (bV). L'escala resultant és l'anomenada lídia b7.

                4. LES DOMINANTS SUBSTITUTES

                5. LES 12 DOMINANTS D'UNA TONALITAT

 

Intervals, Cadències i Modulacions

Paco Salavert       

1