La Frase Musical

                1. DIVISIÓ DE LA FRASE

                        La frase és el cicle complet d'una idea musical integrada alhora per idees parcials que donen origen a la formació de les següents seccions:

                                                                          a) Frase (~8 compassos)

                                                                          b) Període (~4 compassos)

                                                                          c) Subperíode (~2 compassos)

                                                                          d) Motiu, Cèl·lula, o Incís (~1 compàs)

                         

                2. ICTUS

                    a) Ictus Inicial i Final

                            Tota frase i les seves seccions estan dividides per 2 temps forts:

                                                                                        - ictus inicial

                                                                                        - ictus final

                            El motiu, cèl·lula o incís tenen l'ictus inicial i final en el mateix temps fort.

                    b) Tipus Rítmic

                            a) Ictus Inicial:        - Tètic, on l'atac de la secció coicideix amb l'ictus inicial.

                                                            - Anacrúsic, on l'atac és anterior a l'ictus inicial.

                                                            - Acèfal, on l'atac és immediatamennt després de l'ictus inicial.

                            b) Ictus Final:         - Masculí, on l'acabament de la secció coincideix amb l'ictus final

                                                            - Femení, on l'acabament de la seccció és després de l'ictus final.

                3. FÓRMULES MELÒDIQUES

                        El caràcter d'una frase musical i les seves seccions queda determinat pel seu final.

                                   a) Fórmula Melòdica Suspensiva o Oberta

                                                    - No dóna sensació de final absolut.

                                                    - Acaba amb una nota que no pertany a l'accord de tònica.

                                   b) Fórmula Melòdica Conclusiva o Tancada

                                                    - Dóna sensació de final absolut.

                                                    - Acaba amb la tònica i ritme masculí.

>

                                    c) Fórmula Melòdica Inconcreta

                                                    - Necessita comparar-se amb una fórmula suuspensiva o conclusiva per saber quina sensació dóna.

                                                    - Acaba amb:    - tònica i ritme femení

                                                                             - una altra nota de l'acord de tònica

 

                4. INTERVÀLICA I DIRECCIONALITAT DE LA MELODIA

                        a) Intervàlica i Direccionalitat de la Melodia

                                Quan la mateixa melodia crea un salt melòdic, aquest tendeix a resoldre en el sentit contrari al salt. Com major sigui el salt major serà aquesta tendència.

                                 Pel contrari, en una successió de notes per graus conjunts en una mateixa direcció, la tendència serà tornar endarrera amb un salt melòdic. Serà major com més gran sigui el salt.

                        b) La Corba Melòdica i el Punt de Màxima Tensió

                                    Una frase ha de tenir un punt de clímax, normalment en la nota més aguda, i aquesta només ha d'estar una vegada. La corba més comuna és la que produeix aquest clímax més a prop del final, a 2/3 del començament.

                                     Quan la melodia produeix un salt, l'oïda tendeix a "desitjar" escoltar les notes de l'escala compreses en aquest interval, produint-ne una relaxació o inquietud, a excepció del salt a tònica.

 

                5. EL RITME A LA MELODIA

                                El compositor en escriure una frase, és tan lliure d'anar repetint una fórmula rítmica inicial com de combinar 2 o més, o variar les notes.

                                És clar que la insistència damunt una mateixa fórmula rítmica pot ser causa de monotonia i l'excessiva varietat d'incoherència; però el compositor, quan recorre a aquests mitjans, no ho fa per deixar-se empresonar per un defecte, sinó per explotar deliberadament una característica.

                                 En analitzar el ritme, aquest el dividirem en les mateixes seccions que hem dividit la frase musical.

                                 D'altra banda, dintre la melodia, podrem trobar entre d'altres possibilitats, motius rítmics que poden enllaçar-se de les següents maneres:

                                                                                    a) Ritme Regular:    - AAAA etc.

                                                                                                                      - AA BB etc.

                                                                                                                      - AAA BBB etc.

 

                                                                                    b) Ritme Paral·lel:    - AB AB etc.

                                                                                                                      - ABC ABC etc:

                                                                                                                      - ABCD ABCD etc.

 

                                                                                    c) Ritme Invertit:     - AB BA

                                                                                                                      - ABC CBA

                                                                                                                      - ABCD DCBA

 

Intervals, Cadències i Modulacions

 

Paco Salavert       

1