La Modulació Enharmònica

                    1. DEFINICIÓ

                                                La Modulació Enharmònica és aquella en que es canvia de tonalitat mitjançant l'enharmonia d'una o més notes de l'acord.

                                                Per tant, hi ha 2 tipus:

 

                    2. ENHARMONIA TOTAL

                                                S'enharmonitzen totes les notes, apareixent un nou acord classificable amb la mateixa funció tonal o no, seguint sempre el quadre dels acords comuns.

                                            Ex: C# → V Fa# M/m, IV Sol# M/m, I C# M, bIII la# m, bVI de mi# m, bVII de re# m.

                                                  Db → V Solb M/m, IV Lab  M/m,  I Db M, bIII sib m,  bVI de fa m,    bVII de mib m.

 

                    3. ENHARMONIA PARCIAL

                            a) SENSE CANVIS DE NOTES

                                  S'enharmonitzen algunes notes de l'acord, apareixent un nou acord classificable amb diferent funció tonal i/o espècie.

                                    1. ACORDS TRÍADES

                                            a) 5ª Aug - 5ª Aug

                                    2. ACORDS QUATRÍADES

                                           a) 7ª Dism - 7ª Dism

                                            b) Família de la Dominant

                                                    A tot acord de la família de la dominant d'una tonalitat (ex: Do M → G7, BØ, etc.) li correspon un altre acord de la família de la dominant de la tonalitat a distància de tritó per enharmonia (ex: Solb M → Db7, FØ, etc.)

                            b) AMB CANVIS DE NOTES

                                                S'enharmonitzen algunes notes de l'acord, apareixent un nou acord no classificable, provocant la modificació diatònica o cromàtica d'alguna de les seves notes.

 

Intervals, Cadències, i Modulacions

Paco Salavert       

1