La Modulació

 

                        Modular és anar a una altra tonalitat. La modulació serveix per donar varietat a una composició.

 

                1. LA NOTA CARACTERÍSTICA

                        En tota modulació sempre trobarem una nota característica de la nova tonalitat i que no és comuna amb la tonalitat que es deixa. Aquesta nota serà per ordre d'importància:

                                                                        - Sensible (VII grau)

                                              - Subdominant (IV grau)

                                              - Dominant (V grau)

                            Ex:    De Do Major a re menor, la nota característica és do# (sensible de la nova tonalitat).

                                    De Do Major a Fa Major, la nota característica és sib (IV grau de la nova tonalitat).

                                    De la menor a Do Major, la nota característica és sol (V grau de la nova tonalitat).

 

                2. MODULACIONS DEFINITIVES O PASSATGERES

                        Les modulacions (Diatòniques, Cromàtiques, o Enharmòniques) poden ser Definitives o Passatgeres.

                            a) Modulacions Definitives

                                    Una modulació serà definitiva quan en la nova tonalitat trobem:

                                        1. Les 3 funcions bàsiques: subdominant, dominant, i tònica.

                                        2. Les funcions de dominant i tònica repetides vàries vegades

                           b) Modulacions Passatgeres

                                    En els altres casos trobarem una modulació passatgera o momentània. Un clar exemple que veurem més endavant són les dominants secundàries, on quedarà clar que la modulació passatgera no és considerada una modulació en el sentit estricte de la paraula.

 

                3. RESOLUCIONS IRREGULARS EN LA MODULACIÓ

                        a) Acord de 7ª de Dominant

                                L'Acord de 7ª de Dominant pot ser l'últim d'un to que s'encadena amb un altre qualsevol d'una nova tonalitat no sent suficients les resolucions vistes fins ara i havent de recorre a "resolucions irregulars":

 

                      b) Acord de 7ª de Sensible o Disminuïda

                                En un enllaç d'aquests acords amb un altre qualsevol d'una altra tonalitat seran possibles altres resolucions a més a més de les vistes fins ara per aquestes notes:

 

Intervals, Cadències i Modulacions

 

Paco Salavert       

1