AVÍS LEGAL

 

1. Dades Identificatives

Aquesta pàgina web és titularitat de FRANCISCO SALAVERT JIMÉNEZ, amb domicili a Barcelona, carrer Còrsega núm. 531bis, Local 1. Podeu contactar per qualsevol dels mitjans següents: Telèfon: 605594439 Correu electrònic: pacosalavert2@yahoo.es@

2. Nul·litat Parcial i Renúncia

Si alguna de les clàusules del present Avís Legal fos declarada totalment o parcialment nul·la o ineficaç, la resta mantindran plenament la seva vigència i validesa. La renúncia per FRANCISCO SALAVERT JIMENÉZ a exercir qualsevol de les facultats que li reconeix aquest Avís Legal no impedirà que posteriorment les pugui invocar davant qualsevol altre incompliment.

3. Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la seva interpretació, aplicació i compliment.

Inici